ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)

Συγκριτική μέτρηση των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε δείγματα ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες. Σύγκριση μιας ανοσοχημικής μεθόδου (αναλυτής Architect Abbott Diagnostics) με HPLC (Menarini HA8160).

Χριστοδουλίδου Μαργαρίτα, Κεραμάρης E. Κων/νος

Μικροανάλυση Ιατρική Αθηνών ΑΕ – Ιδιωτικά Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Τμήματα HPLC και Ανοσολογικό.

Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους και ασφαλώς από την μέθοδο την οποία επιλέγουμε1.  Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιούμε HPLC (Menarini HA8160) για την μέτρηση της HbA1c, που αποτελεί και μέθοδο αναφοράς2. Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαίου 2007 δοκιμάσαμε στο εργαστήριό μας το διαγνωστικό αντιδραστήριο της Abbott Diagnostics για την μέτρηση της HbA1c στον ανοσολογικό αναλυτή Architect. Σκοπός της μελέτης μας είναι να διαπιστώσουμε τις αποκλίσεις των μετρήσεων μεταξύ των μεθόδων σε δείγματα ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες3,4,5.

  Εξετάσαμε 54 δείγματα ασθενών με ετερόζυγη β-μεσογειακή αναιμία, όπου διαπιστώσαμε τα εξής: α) Ταύτιση των μετρήσεων HbA1c παρατηρήθηκε σε 23 ασθενείς με επίπεδα HbF από 0,20 – 3,60 %. β) Στατιστικά σημαντική απόκλιση των τιμών HbA1c κατά μέσο όρο 0,55±0,37 (ή 8,76±5,8%) παρουσίασαν οι μετρήσεις σε 31 ασθενείς με επίπεδα HbF από 3,9 – 17,9%. Η μέση τιμή των μετρήσεων με Abbott Architect ήταν μικρότερη από τις αντίστοιχες τιμές με HPLC. Σε όλα τα δείγματα μετρήθηκαν χαμηλότερα επίπεδα της HbA1c με Architect. Σε έναν ασθενή με επίπεδα HbF 52,1% δεν ήταν δυνατή η μέτρηση της HbA1c με ανοσοθολοσιμετρία (Abbott Architect).

Επίσης, εξετάσαμε 49 περιπτώσεις ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες C, S, D, O και Lepore. Σε 44 δείγματα ασθενών παρουσιάστηκαν σημαντικότατες αποκλίσεις στις μετρήσεις με τις δύο μεθόδους. Στις μετρήσεις της HbA1c με Abbott Architect παρατηρήθηκε θετική απόκλιση (υπερεκτίμηση) στις τιμές κατά μέσο όρο 1,61±0,9 (ή 24,78±11,6%) σε σχέση με τη μέθοδο HPLC. Σε 5 περιπτώσεις ασθενών η μέτρηση με HPLC ήταν μηδενική (λόγω απουσίας HbA0), ενώ μετρήθηκαν τιμές στον αναλυτή Architect (8,9, 4,2, 4,3, 9,3, 4,4).

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η μέτρηση της HbA1c σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι αποκλίσεις με τη μέθοδο της ανοσοθολοσιμετρία στην περίπτωση των αιμοσφαιρινοπαθειών είναι πολύ σημαντικές με σοβαρό κίνδυνο ένας ασθενής να παρουσιάζει παθολογικές τιμές της HbA1c, ενώ τα πραγματικά επίπεδα να κυμαίνονται στα φυσιολογικά όρια. Αντίθετα, στις περιπτώσεις με υψηλά επίπεδα HbF η μέτρηση της HbA1c με την μέθοδο της ανοσοθολοσιμετρίας (Abbott Architect) μπορεί να υποεκτιμηθεί.

Βιβλιογραφία: 1) Hector Garcia-Alcala, MD, Alejandro Ruiz-Arguelles, MD and Beatriz Cedillo-Carvallo, MSc. Effect of the Method to Measure Levels of Glycated Hemoglobin on Individual Clinical Decisions. Comparison of an Immunoassay With High-Performance Liquid Chromatography, An. J. Clin. Pathol. 2009;132:332-335. 2) The DCCT Research Group. Feasibility of centralized measurements of glycated hemoglobin in the diabetes control and complications trial: a multicenter study. Clin Chem.1987;33:2267-2271. 3) Beaune G., Ducruet J., Jund J., Favre S., Evaluation of HBA1C measurement on Architect CI8200 (Abbott Diagnostic). Comparison with HPLC D-10 Bio-Rad assay, Annales de Biologie Clinique. Vol 67, N1, 101-7, janvier-fevrier 2009, pratique quotidienne.  4) Schnedl J.Wolfgang, Md, Krause Robert, Md, et al., Evaluation of HbA1c Determination Methods in Patients With Hemoglobinopathies,  Diabetes Care 23:3 39–344, 2000. 5) Bry Lynn, Chen C. Philip, and Sacks B.David, Effects of Hemoglobin Variants and Chemically Modified Derivatives on Assays for Glycohemoglobin, Clinical Chemistry 47:2,153–163 (2001).

Αναρτημένες ανακοινώσεις - Posters

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5ο Συνέδριο Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής, Λεμεσός, 18-20 Μαρτίου 2011.

Comparative measurement of glycosylated haemoglobin (HbA1c) in patients with hemoglobinopathies. Comparison of an immunochemistry method (Architect analyser –Abbott Diagnostic) with HPLC (Menarini HA8160).

Christodoulidou Margarita, Keramaris E. Kostantinos

Microanalysis Medicine Athens SA – Medical Diagnostic Laboratories, Departments HPLC and Immunology.

The measurement of HbA1c is influenced by various parameters and certainly by the chosen method1.  In our laboratory we use HPLC (Menarini HA8160) for the measurement of HbA1c, that constitutes reference method2. Between February-May 2007, in our laboratory, we measured the HbA1c level with Architect Abbott Analyser and we checked on the immunochemistry methods for the determination of HbA1c. The aim of our study is to ascertain the variations of measurements between the two methods on patients with hemoglobinopathies3,4,5.

  We examined 54 samples from patients with β-thalassemia, where we detected the following: a) Identification of HbA1c values in 23 patients with HbF level from 0,20 – 3,60%. b) Statistically significant deviation values of HbA1c was detected in 31 patients with HbF level from 3,9 – 17,9%. All samples indicated lower values on average 0,55±0,37 (or 8,76± 5,8%) at the immunochemical method (Architect Abbott) in relation to HPLC. In one patient with HbF level 52,1% was not possible the measurement of HbA1c with immunoassay (Abbott Architect).

Also, we examined 49 cases of patients with hemoglobinopathies C, S, D, O and Lepore. In 44 samples of patients were detected most important deviations in the measurements with the two methods. The values of HbA1c with Abbott Architect indicated positive deviation (overestimation) at prices averaging 1,61±0,9 (or 24,78±11,62%) compared with the method of HPLC. In 5 cases of patients the measurement with HPLC was zero (there wasn’t HbA0), while the HbA1c were measured in the immunoassay analyser (8,9%, 4,2%, 4,3%, 9,3%, 4,4%).

Our results showed that the measurement of HbA1c in patients with hemoglobinopathies requires particular attention and ascertain. The standard deviation in the immunochemistry method in the case of hemoglobinopathies are very important with serious danger could cause mismanagement of diabetes. On the contrary, in the cases with high HbF levels the measurement of HbA1c with the immunochemistry method (Abbott Architect) can be underestimated.

References: 1) Hector Garcia-Alcala, MD, Alejandro Ruiz-Arguelles, MD and Beatriz Cedillo-Carvallo, MSc. Effect of the Method to Measure Levels of Glycated Hemoglobin on Individual Clinical Decisions. Comparison of an Immunoassay With High-Performance Liquid Chromatography, An. J. Clin. Pathol. 2009;132:332-335. 2) The DCCT Research Group. Feasibility of centralized measurements of glycated hemoglobin in the diabetes control and complications trial: a multicenter study. Clin Chem.1987;33:2267-2271. 3) Beaune G., Ducruet J., Jund J., Favre S., Evaluation of HBA1C measurement on Architect CI8200 (Abbott Diagnostic). Comparison with HPLC D-10 Bio-Rad assay, Annales de Biologie Clinique. Vol 67, N1, 101-7, janvier-fevrier 2009, pratique quotidienne. 4) Schnedl J.Wolfgang, Md, Krause Robert, Md, Halwachs-Baumann Gabriele, Md, Trinker Martin, Md, Lipp W. Rainer, Md, Krejs J.Guenter, Md, Evaluation of HbA1c Determination Methods in Patients With Hemoglobinopathies,  Diabetes Care 23:3 39–344, 2000. 5) Bry Lynn, Chen C. Philip, and Sacks B.David, Effects of Hemoglobin Variants and Chemically Modified Derivatives on Assays for Glycohemoglobin, Clinical Chemistry 47:2, 153–163 (2001).

5th Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Limassol, 18-20 March 2011

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: